Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Maak een afspraak

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente.

Een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer is voor:

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. 
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s werden vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Meer info

Verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Procedure

Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.
 • De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Bestuurderspas

 • Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas aanvragen bij de gemeente waarin zij gedomicilieerd zijn. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen langsgaan bij een Vlaamse gemeente naar keuze.
 • De bestuurderspas kan aangevraagd worden via de Centaurus2020databank of via het aanvraagformulier hieronder (zie downloads).
 • De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier.
 • Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.
 • De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Als bestuurder vul je het aanvraagformulier volledig in en bezorg je dit ondertekend terug aan de gemeente samen met de onderstaande bewijsstukken:

 • Een kopie van jouw identiteitskaart,
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28 dat minder dan 3 maanden oud is,
 • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands (niveau B1 of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald). Het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs volstaat hiervoor,
 • Als je een buitenlands (niet-Europees) staatsburger bent: een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België,
 • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren,
 • Een rijbewijs met geldige medische keuring.

De bestuurderspas moet opgehaald worden ten laatste 3 maanden na de toekenning ervan, op straffe van verval.

Opgelet

De bestuurder die in het bezit is van een bestuurderspas is verplicht om volgende zaken aan de gemeente te melden via aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging:

 • Elke wijziging in domicilie, binnen de 10 dagen nadat de situatie zich voordoet
 • Elke veroordeling, binnen de 10 dagen na het voorval
 • Elk verlies van rijbewijs met medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen de 24 uur na het voorval

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas, bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is aan de bevoegde gemeentediensten.

Bedrag

Vergunning:

 • 350 euro
 • 250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen
 • retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd

Bestuurderspas:

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer.