Takenpakket

De gecoro speelt een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Vanaf de aanvang van het planningsproces is de commissie één van de belangrijkste gesprekspartners van het bestuur. Daarnaast dient de gecoro, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (‘codex’), op volgende tijdstippen (verplicht) betrokken te worden bij de procedure:

  • het formuleren van een advies ten aanzien van het voorontwerp (facultatief);
  • het formuleren van een advies vóór de voorlopige vaststelling;
  • het bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, en het uitbrengen van een gemotiveerd advies.

De ‘codex’ regelt verder dat de gecoro taken te vervullen heeft bij:

  • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (het adviseren van het voorontwerp, het bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad);
  • de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (het adviseren van het ontwerp aan de gemeenteraad);
  • de behandeling van aanvragen tot planologisch attest (bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het schepencollege);
  • en het uitbrengen van een advies bij de lopende planprocessen op hogere beleidsniveaus (het niveau van de provincie en Vlaanderen).

Hierbij aansluitend kan de gecoro ook om advies gevraagd worden met betrekking tot alle aangelegenheden inzake ruimtelijke ordening in de gemeente:

  • door de gemeenteraad;
  • door het schepencollege;
  • en door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Tot slot kan de gecoro op eigen initiatief, en binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid, opmerkingen en voorstellen formuleren.

Het advies van de gecoro is NIET bindend voor de overheid!