Subsidies jeugd

Het gemeentebestuur van Ichtegem schrijft jaarlijks een voldoende groot bedrag in op haar begroting voor de subsidiëring van het erkende jeugdwerk. 

Aanvragen tot erkenning als Ichtegems jeugdwerkinitiatief gebeuren via de dienst jeugd. De aanvraag wordt samen met een advies van de jeugdraad voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Een jeugdwerkinitiatief, waarvan de zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Ichtegem, moet een doel nastreven dat gericht is op de vorming en ontspanning van de jeugd ( bijvoorbeeld: ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel werk,...)

De aanvraag is voorzien van een beschrijving van de werking, het ledenaantal, de bestuursvorm van de vereniging en de eventuele statuten.

In een geval dat een jeugdwerkinitiatief niet erkend wordt door het college van burgemeester en schepenen, wordt deze beslissing met een schrijven gemeld. Het initiatief heeft dan 30 dagen de tijd na postdatum om een beroep aan te tekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

De subsidies, voorzien voor het jeugdwerk in de gemeente, worden verdeeld onder de volgende categorieën: 

  • werkingstoelage jeugdhuizen
  • werkingstoelage jeugdverenigingen
  • kadervorming,
  • onderhoud/ infrastructuur & energie/huurtoelage
  • projectsubsidie
  • subsidie voor culturele activiteiten in het onderwijs
  • kampvervoer

Jaarlijks kunnen de bedragen vastgesteld worden conform de budgettaire middelen door het gemeentebestuur en de Vlaamse gemeenschap ter beschikking gesteld. De jeugdraad kan aanpassingen aan het reglement adviseren aan het college van burgemeester en schepenen mits er een gefundeerde motivatie eraan toe te voegen.

De gemeente verbindt er zich toe de bedragen, volgens het resultaat van huidig reglement, te storten op de bankrekening van de respectievelijke jeugdwerkinitiatieven tegen 15 juni van het subsidiejaar.

Alle aanvechtingen met betrekking tot toekenning van subsidies aan de jeugdverenigingen door het gemeentebestuur, moeten schriftelijk gericht worden aan het schepencollege ten laatste dertig dagen na het toekennen van het bedrag. De algemene vergadering van de jeugdraad zal dan bijeengeroepen worden, waar de zaak wordt besproken en geadviseerd. Het schepencollege beslist in laatste instantie.

Thema's

Contact

Adres
Administratief Centrum Eernegem Stationsstraat 1 , 8480 Ichtegem
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Open van 08:30 tot 12:00 uur

Wij werken bij voorkeur op afspraak.

Bel ons via 059 34 11 20, we helpen je graag verder!

Alle openingsuren Jeugd
Naar top