Subsidie socio-culturele seniorenverenigingen

Klik hier voor de volledige lijst van alle seniorenverenigingen

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan Ichtegemse socio-culturele seniorenverenigingen die een kwaliteitsvolle structurele werking ontwikkelen met als doel ontplooiing en ontmoeting in onze gemeente te stimuleren.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de socio-culturele seniorenvereniging moet erkend zijn als Ichtegemse socio-culturele seniorenvereniging en blijvend voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
  • de socio-culturele seniorenvereniging moet in het werkingsjaar waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd een actieve werking hebben

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) wordt berekend per werkingsjaar en bestaat uit een basiswerkingssubsidie en een extra werkingssubsidie.

  • basiswerkingssubsidie: erkende Ichtegemse socio-culturele verenigingen die minstens 1 activiteit organiseerden in het werkingsjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, ontvangen een basistoelage van 37,5 euro.
  • extra werkingssubsidie: erkende Ichtegemse socio-culturele verenigingen die minstens 1 activiteit organiseerden in het werkingsjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, kunnen daarenboven extra werkingssubsidie ontvangen op basis van de hoeveelheid en de soorten georganiseerde activiteiten, aangetoond aan de hand van een activiteitenkalender.

Als de som van alle aangevraagde subsidies kleiner is dan het in het budget voorziene budget dan wordt er verhoudingsgewijs een subsidiebedrag toegekend. Als de som van alle aangevraagde subsidies groter is dan het in het budget voorziene budget dan wordt er een correctiefactor op het subsidiebedrag toegepast.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet uiterlijk tegen 15 augustus van het kalenderjaar worden ingediend voor de subsidieperiode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier volledig, correct ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de gemeentelijke dienst cultuur. Je kunt het formulier onderaan deze pagina terugvinden. Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

  • Overzicht jaarprogramma activiteiten vereniging (alle activiteiten vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend)

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
  2. Ontvankelijke dossiers worden door de dienst cultuur behandeld voor berekening.
  3. Daarna wordt de berekening door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeentelijke seniorenraad, die een gemotiveerd advies opstelt.
  4. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de seniorenraad en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor het eind van het betrokken kalenderjaar op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Naar top