Subsidie jubilea

Toelagen voor jubilerende verenigingen

Een vereniging komt in aanmerking voor een speciale toelage voor zover een aanvraag gericht wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen voor 1 oktober van het jaar dat de viering voorafgaat en voor zover de aanvraag minstens één maand voor de eigenlijke viering schriftelijk bevestigd wordt. Enkel de jubilea die een veelvoud van 25 jaar vormen (25, 50, 75, 100,...) komen in aanmerking. Een kopie van de stichtingsakte of van andere bewijsstukken moeten worden voorgelegd.

De betoelaging gebeurt als volgt:

  • voor 25 jaar: 62 euro
  • voor 50 jaar: 124 euro
  • voor 75 jaar: 186 euro
  • voor 100 jaar en meer: 248 euro

Ter gelegenheid van deze viering kan door het gemeentebestuur een receptie aan de vereniging worden aangeboden, mits ook dit een maand vooraf wordt aangevraagd. Deze receptie is beperkt tot een 35-tal personen.

Hoe aanvragen?

U richt een schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jubileumjaar.