Subsidie buurtfeesten, wijkkermissen en grote kermissen

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan de organisatie van buurtfeesten, wijkkermissen en grote kermissen. Door logistieke en financiële steun te verlenen aan deze organisaties worden gemeenschapsvormende activiteiten en festiviteiten op het niveau van de straat, de wijk of de gemeente gestimuleerd.

Er zijn verschillende soorten organisaties die door het reglement ondersteund worden. Zij verschillen zowel in grootte als in programma:

 • Buurtfeesten
 • Wijkkermissen
 • Grote kermissen

Ondersteuning van buurtfeesten

Wat zijn de voorwaarden?

 • een aanvraag van een buurtfeest kan ingediend worden door een individu woonachtig in de buurt waar het feest wordt georganiseerd
 • het buurtfeest moet georganiseerd worden op grondgebied Ichtegem
 • het buurtfeest mag geen winstoogmerk hebben. De eventuele winst die gemaakt wordt bij de organisatie van het buurtfeest dient geïnvesteerd te worden in de werking van de organisatie
 • het buurtfeest moet toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners binnen het door het buurtcomité afgebakend werkingsgebied (bv. alle bewoners moeten een uitnodiging ontvangen)
 • aan de activiteit participeren minimum 7 bewoners uit verschillende woonentiteiten binnen het werkingsgebied
 • het buurtfeest kan zowel eenmalig als jaarlijks terugkerend plaatsvinden

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Enerzijds kan beroep gedaan worden op logistieke ondersteuning waarbij gratis gebruik kan gemaakt worden van materiaal conform het reglement ‘uitleendienst Ichtegem -materialen’.

Anderzijds wordt een subsidiebedrag vastgesteld volgens het aantal aanwezige deelnemers:

 • Tot 75 deelnemers: 100 euro
 • Vanaf 76 tot 150 deelnemers: 150 euro
 • Vanaf 151 of meer deelnemers: 200 euro

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ingediend zijn voorafgaand aan het buurtfeest samen met de uitnodiging van het feest.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na toekenning van de subsidie worden ten laatste één maand na doorgang van het evenement foto’s bezorgt van het buurtfeest als bewijs dat het feest heeft plaatsgevonden en dat er voldoende aanwezigen waren. Je dient dit in via het verantwoordingsformulier subsidie buurtfeesten.

 • De manier van aanvragen, de beoordeling en de uitbetaling voor een subsidie buurtfeesten, wijkkermissen of grote kermissen gebeurt op eenzelfde manier en wordt onderaan deze pagina verder uitgelegd.

Ondersteuning van wijkkermissen

Wat zijn de voorwaarden?

 • de aanvrager moet erkend zijn/worden als Ichtegems wijkkermiscomité
 • de wijkkermis moet georganiseerd worden op grondgebied van Ichtegem
 • de wijkkermis heeft geen winstoogmerk. De eventuele winst die gemaakt wordt bij de organisatie van de wijkkermis dient geïnvesteerd te worden in de werking van de organisatie
 • een wijkkermis is open en toegankelijk voor iedereen
 • een wijkkermis kan zowel eenmalig als jaarlijks terugkerend plaatsvinden

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Enerzijds kan beroep gedaan worden op logistieke ondersteuning waarbij gratis gebruik kan gemaakt worden van materiaal conform het reglement ‘uitleendienst Ichtegem -materialen’.

Anderzijds bedraagt het subsidiebedrag 400 euro voor de organisatie van een wijkkermis met een duur van minimaal 1 dag en minimaal 2 activiteiten.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ingediend zijn ten laatste 3 maand voorafgaand aan de wijkkermis.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na toekenning van de subsidie en na doorgang van de wijkkermis wordt de verklaring op eer subsidie wijkkermis ingediend.

 • De manier van aanvragen, de beoordeling en de uitbetaling voor een subsidie buurtfeesten, wijkkermissen of grote kermissen gebeurt op eenzelfde manier en wordt onderaan deze pagina verder uitgelegd.

Ondersteuning van grote kermissen

Wat zijn de voorwaarden?

 • de aanvrager moet erkend zijn als Ichtegems kermiscomité
 • de kermis moet georganiseerd worden op grondgebied van Ichtegem
 • de kermis heeft geen winstoogmerk. De eventuele winst die gemaakt wordt bij de organisatie van de kermis dient geïnvesteerd te worden in de werking van de organisatie
 • een kermis is open en toegankelijk voor iedereen
 • een kermis kan zowel eenmalig als jaarlijks terugkerend plaatsvinden

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Enerzijds kan beroep gedaan worden op logistieke ondersteuning waarbij gratis gebruik kan gemaakt worden van materiaal conform het reglement ‘uitleendienst Ichtegem -materialen’.

Anderzijds bedraagt het subsidiebedrag voor een grote kermis 1.500 euro voor de organisatie van een kermis met een duur van minimaal 2 dagen en minimaal 3 activiteiten. De subsidie is gelijk aan de reële kosten van de feestelijke randanimatie tijdens de kermis bewezen aan de hand van bewijsstukken/facturen, met een maximum van 1.500 euro.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ingediend zijn ten laatste 3 maand voorafgaand aan de kermis.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na toekenning van de subsidie en na doorgang van de kermis wordt het verantwoordingsformulier subsidie grote kermissen ingediend. Daarbij wordt op eer verklaard dat de volledige subsidie aangewend werd voor de organisatie van de kermis en worden bewijsstukken/facturen aangeleverd die een inzage brengen in de reële kosten.

 • De manier van aanvragen, de beoordeling en de uitbetaling voor een subsidie buurtfeesten, wijkkermissen of grote kermissen gebeurt op eenzelfde manier en wordt hieronder verder uitgelegd.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurdienst en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald na controle van de verantwoording. Voor de verschillende soorten organisaties worden volgende formulieren voorzien:

 • Verantwoordingsformulier subsidie buurtfeesten
 • Verklaring op eer subsidie wijkkermissen
 • Verantwoordingsformulier subsidie grote kermissen

Indien uit de controle zou blijken dat het buurtfeest, de wijkkermis of kermis geheel of gedeeltelijk niet werd uitgevoerd of er door de administratie onregelmatigheden worden vastgesteld dan kan geopteerd worden om niet uit te betalen.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 3 maanden na het behandelen van de subsidieaanvraag door het college van burgemeester en schepenen op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Gerelateerde items

Naar top