Studietoelagen - aanvragen

Maak een afspraak

Elk schooljaar kan men een toelage aanvragen voor het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs.

Dit kan vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.

Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of u recht hebt op een school- of studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet. Daarnaast houdt men ook rekening met de personenlast, dat uitgedrukt wordt in punten. Hoe hoger de punten, hoe hoger de inkomensgrens.

De inkomensgrenzen zijn gelijkgesteld, als een kleuter een schooltoelage krijgt, zal hij later als leerling of student ook een toelage ontvangen.

Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Of wilt u online een aanvraag indienen? Neem dan contact op met het Sociaal Huis.