's Gravendriesschewijk (Eernegem)

ontwerp RUP “ ‘s Gravendriesschewijk” (Eernegem) - in procedure

Het openbaar onderzoek liep van 23 november 2018 tot en met 22 januari 2019

Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “ ‘s Gravendriesschewijk” (Eernegem) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 4 oktober 2018. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één geheel.

De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na goedkeuring een juridisch verordenende kracht.

  • besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling dd. 04/10/2018
  • nota (toelichtingsnota & stedenbouwkundige voorschriften)
  • plan bestaande toestand
  • bestemmingsplan
  • mer-screening
  • ontheffingsbesluit tot opmaak plan-MER

 

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De GECORO verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en bezorgt de gemeenteraad uiterlijk 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies. Op basis van het advies van de GECORO kan de gemeenteraad het plan ‘beperkt’ wijzigen.

Het plan dient definitief vastgesteld binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek (eventueel verlengbaar met 60 dagen op vraag van schepencollege). Na de definitieve vaststelling beschikt de deputatie en de Vlaamse Regering over een termijn van 30 dagen om dit besluit eventueel te schorsen. Het RUP treed in werking 14 dagen na de publicatie van het besluit tot definitieve vaststelling door de gemeenteraad.