Bekendmakingen

Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut

In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen m.b.t. het uitvoeren van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van het artikel 2.6.1.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en in opdracht van het Vlaamse Gewest, brengt het gemeentebestuur ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over een aanvraag van de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8 – 2630 AARTSELAAR, om een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut te bekomen voor het project “Ichtegem: Fazantstraat – Kortemarkstraat”.

Het totale project beoogt de sanering van de Ermietshoek – Reiger – Veld – Tempel op grondgebied Ichtegem en een laatste gedeelte op grondgebied Torhout. De sanering gebeurt via een nieuw aan te leggen transportleiding vanaf het kruispunt Fazantstraat-Kortemarkstraat tot aan de (geplande) RWZI Wijnendale op grondgebied Torhout.

Het openbaar onderzoek loopt van 31 mei 2024 tot en met 30 juni 2024.

Het dossier ligt ter inzage in het Administratief Centrum – dienst Omgeving, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem. U kan een afspraak maken via 059/31.11.20 of via ruimtelijkeordening@ichtegem.be.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag om een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut moeten uiterlijk tegen 30 juni 2024 overgemaakt worden via:

 •        Ofwel per mail: ruimtelijkeordening@ichtegem.be
 •        Ofwel per aangetekend schrijven: College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem
 •        Ofwel tegen ontvangstbewijs: College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem

Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “Klokkenluidersstraat – Arthur Coussensstraat”

Het openbaar onderzoek loopt van 24 april 2024 tot en met 23 mei 2024

Het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan “Klokkenluidersstraat – Arthur Coussensstraat” werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2024. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerpdossier bestaat uit het gemeenteraadsbesluit en het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan. Al deze documenten vormen één geheel.

 •        besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling
 •        ontwerpplan gemeentelijk rooilijnplan “Klokkenluidersstraat – Arthur Coussensstraat”

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op het gebied, waarop het ontwerp van toepassing is.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen ingekeken worden in het Administratief Centrum Eernegem (Stationsstraat 1 te Eernegem) bij de Dienst Omgeving.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per mail – ruimtelijkeordening@ichtegem.be, aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt in voorkomend geval het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan “Klokkenluidersstraat – Arthur Coussensstraat” definitief vast. 

Ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 21”

Het openbaar onderzoek loopt van 24 april 2024 tot en met 23 mei 2024

Het ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 21” werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2024. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerpdossier bestaat uit het gemeenteraadsbesluit en het ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg. Al deze documenten vormen één geheel.

 •        besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling
 •        ontwerpplan gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 21”

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op het gebied, waarop het ontwerp van toepassing is.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen ingekeken worden in het Administratief Centrum Eernegem (Stationsstraat 1 te Eernegem) bij de Dienst Omgeving.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per mail – ruimtelijkeordening@ichtegem.be, aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt in voorkomend geval het ontwerp van de gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 21” definitief vast. 

Ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 22”

Het openbaar onderzoek loopt van 24 april 2024 tot en met 23 mei 2024

Het ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 22” werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2024. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerpdossier bestaat uit het gemeenteraadsbesluit en het ontwerp gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg. Al deze documenten vormen één geheel.

 •        besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling
 •        ontwerpplan gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 22”

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op het gebied, waarop het ontwerp van toepassing is.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen ingekeken worden in het Administratief Centrum Eernegem (Stationsstraat 1 te Eernegem) bij de Dienst Omgeving.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per mail – ruimtelijkeordening@ichtegem.be, aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt in voorkomend geval het ontwerp van de gedeeltelijke opheffing van het statuut gemeenteweg “Sentier 22” definitief vast. 

Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Alle documenten kunt u raadplegen:

- via de kanalen van de gemeente Ichtegem - Dienst Omgeving, Stationsstraat 1, 8480 ICHTEGEM;

- via de internetsite van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/nl/lokaal-materialenplan-2023-2030;

- via de internetsite van het Team Omgevingseffecten: www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadelen.

Alle documenten die voor het publiek kunnen worden ontsloten vanuit de Vlaamse overheid, kunt u via de volgende website raadplegen: www.vlaanderen.be/stikstof

Openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen

Momenteel geen lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

U kan de openbare onderzoeken inkijken via onderstaande link:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/

In het zoek veld geeft u het dossiernummer in (zie eerste kolom in de tabel hieronder) en klikt u op het vergrootglas.

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2024041558Michael De WelFerdinand Depuydtlaan 3608/05/202406/06/2024Stedenbouwkundige handelingen

Het aanleggen van bijkomende verharding (oprit).

OMV_2024003844DESIMPELE FTorhoutbaan 6215/05/202413/06/2024Stedenbouwkundige handelingen

Het wijzigen van reliëf en aanleggen van verharding voor uitbreiding van parking.

OMV_2023087921Geert PascalWestkerkestraat 17-1915/05/202413/06/2024Stedenbouwkundige handelingen

Het slopen van bestaande bebouwing (twee garages en bijgebouw), het oprichten van negen garages en het bouwen van een eengezinswoning. 

OMV_2024024313Maarten Suvée en Jolien VanbiervlietMoerdijkstraat 26022/05/202420/06/2024Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning, het slopen van bijgebouwen en het herbouwen van 1 bijgebouw, het aanleggen van een wadi en het rooien van 12 bomen.

OMV_2024056239ROBANNRommelstraat 422/05/202420/06/2024Stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Het slopen van de bestaande gebouwen, het verkavelen van 5 loten met wegenisaanleg en het rooien van 3 bomen. 

OMV_2024056883VASTGOED ACTIEFZerkegemstraat 1029/05/202427/06/2024Stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Het slopen van bestaande gebouwen en het verkavelen van twee loten voor gesloten bebouwing.

OMV_2024034451FLUVIUS SYSTEM OPERATORKortemarkstraat en zijstraten05/06/202404/07/2024Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en vegetatiewijziging

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, het rooien van bomen, het gedeeltelijk dempen van een gracht, het leggen van een tijdelijke bronbemaling en het wijzigen en verwijderen van een klein landschapselement.

OMV_2023160020Tom VerduynRinglaan 1405/06/202404/07/2024Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het slopen van een varkensstal, het gedeeltelijk verwijderen van verharding en het bouwen van een loopstal.

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2023155107MEYNS GIESOLD EN D'HOORE FRIEDA

Leegstraat 9

01/05/2024

31/05/2024

Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het aanbouwen van een nieuwe loods, het afbreken van bestaande bijgebouwen en het uitbreiden van verharding. 

OMV_2023171693DAMOTECHNIC

Bruggestraat 191

01/05/2024

31/05/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. 

OMV_2024036498Paul Cappon

Vijver 1

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het herbouwen van een zonevreemd woningbijgebouw tot serre.

OMV_2024001562Megan Rosseel

Aartrijkestraat 79

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het slopen en heropbouwen van een achterbouw en verbouwen van een woning (regularisatie).

OMV_2024029190Sacha Janssens en Bo David

Oude Heirweg 30A

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het slopen en heropbouwen van een garage en het bouwen van een bijgebouw. 

OMV_2024019304Joy Inghelbrecht

Kriekestraat 56

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het regulariseren van het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning, het verder verbouwen en uitbreiden van de woning en het slopen van bestaande bebouwing. 

OMV_2023158403VLAEMYNCKHOF BV

Gravinnenstraat ZN

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en vegetatiewijzigingHet aanleggen van een open vijver en het plaatselijk ophogen van landbouwgrond.
OMV_2023149135GROEP TITECA

Engelstraat 137-141

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet bouwen van een meergezinswoning en twee loodsen na afbraak bestaande bebouwing.
OMV_2024018840Stefaan Vandenbogaerde en Anita Moeyaert

Stokerijstraat 7D

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet bouwen van een eengezinswoning.
OMV_2023146573Mathias Lievens

Bruggestraat 270

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet uitbreiden van een halfopen eengezinswoning. 
OMV_2024044185Antoine Frijlink

Oude Heirweg 21

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw. 
OMV_2024050089Birger Cuylen

Nieuwstraat 25

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet regulariseren van het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding met isolatie. 
OMV_2024050767Bjarne Vieren

Santmolenstraat 10

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingenHet bouwen van een tuinhuis. 
OMV_2023011188FAPRO

Oostendesteenweg 96

29/05/2024

28/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteitHet slopen van bestaande bebouwing en herbouwen als opslagloods voor stalen en sanitaire blok, het installeren van negen bijkomende tanks, het aanleggen van verharding en het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor het verwerken van cat. 3 slachtafval. 
OMV_2023161453ERITERRA

Torhoutbaan 172

29/05/2024

28/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Het verkavelen van twee loten, het inbuizen van een gracht, het slopen van bestaande bebouwing en het rooien van 16 bomen.

OMV_2023146294Pascal Landuyt

Vijver 23C

29/05/2024

28/06/2024

Het verkavelen van gronden

Het verkavelen van één lot.

OMV_2023148327Bart Lammens en Alexandra Dahmen

Kriekestraat 4

29/05/2024

28/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. 

OMV_2024046142Kevin Dekoninck

Stationsstraat 223

29/05/2024

28/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het isoleren van het dak met volume-uitbreiding, het wijzigen van de dakkapellen, het gedeeltelijk slopen van een aanbouw en het wijzigen van de functie winkelruimte naar leefruimte.

OMV_2024050942Shane Schatteman

Processiestraat 14

29/05/2024

28/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het vellen van één hoogstammige boom.

Er geldt een beroepstermijn van 30 dagen na de aanplakking  en een wachttermijn van 35 dagen om de vergunning te kunnen uitvoeren.

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

OMV_2024052482

GEMEENTE ICHTEGEM

Westkerkestraat 53

22/05/2024

21/06/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het vernieuwen van twee daken en het (gedeeltelijk) vernieuwen van enkele buitengevels.

OMV_2024064472

VANDENBUSSCHE

Dr. Bruwierplein 1

29/05/2024

28/06/2024

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het leggen van tijdelijke bronbemaling.

Naar top