Bekendmakingen

Maak een afspraak

Openbaar onderzoek Decreet 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, meermaals gewijzigd

Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Inventaris - Gemeente/stad: Ichtegem

2021/35006/0072: Ringlaan 35+, Leegstand en Verwaarlozing

2021/35006/0073: Leugenboomstraat 32+, Verwaarlozing

2021/35006/0075: Torhoutbaan 62+, Leegstand

Het bezwaarschrift dient gericht aan: 

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage opgestart. U kunt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

U kunt de nota downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage, de website https://www.ovam.be, de website www.ichtegem.be of (digitaal) inkijken op uw gemeentehuis (Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem) en bij het Team Mer in Brussel. Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e-mailadres.

Indien u de nota/kennisgeving wenst te komen inkijken in het gemeentehuis (Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem), dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken en dit op werkdagen tussen 08u30 en 12u.

Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur (milieu@ichtegem.be) of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e-mailadres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0276
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat o.a. over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Op 1 september 2021 start het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be

Vanaf 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022 kan het ontwerp digitale atlas geraadpleegd worden via https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas/digitale-atlas

Vanaf 1 september 2021 kunnen opmerkingen rechtstreeks digitaal aan de CIW bezorgd worden via het inspraakformulier via https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas/digitale-atlas

Inkijken openbare onderzoeken

Om veiligheidsredenen kan een dossier enkel ingekeken worden op afspraak en dit op werkdagen tussen 08u30 en 12u. Maak een afspraak online via de knop hierboven (Productgroep: Omgeving, Product: Omgevingsvergunning - inzage openbaar onderzoek).

Lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen

Momenteel geen lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

U kan de openbare onderzoeken inkijken via onderstaande link:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/

In het zoek veld geeft u het dossiernummer in (zie eerste kolom in de tabel hieronder) en klikt u op het vergrootglas.

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2021155084 Franky Krenski Bruggestraat 5 (-Eikenlaan 2F) 04/11/2021 03/12/2021 stedenbouwkundige handelingen/verkavelen van gronden Verkavelingsaanvraag voor 2 loten voor halfopen bebouwing.
OMV_2021145963 SCHOLLIER IMMO BVBA Dorpstraat 15 05/11/2021 04/12/2021 stedenbouwkundige handelingen/verkavelen van gronden Verkavelingsaanvraag voor 9 loten bestemd voor ééngezinswoningen
OMV_2021157903 Dirk Brouns en Martine Lansens Keibergstraat 31A 17/11/2021 16/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bouwen van een woning, rooien van een boom en omgevingsaanleg
OMV_2021096305 Tanghe NV Zuidstraat 105-107 17/11/2021 16/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Regularisatie positie betoncentrale, regularisatie verharding, regularisatie bijkomende inbuizing, aanvraag bijkomende verharding.
OMV_2021154520 Kristof Claerhout Veldstraat 74 26/11/2021 25/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bouwen van een tuinhuis.
OMV_2021156016 Gert Van Loocke Watervallestraat 55 26/11/2021 25/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bouwen van een tuinhuis.
OMV_2021159883 Roos Vandemoortel Ruidenbergstraat zn 01/12/2021 30/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Ophoging van een terrein.
OMV_2021159895 Roos Vandemoortel Ruidenbergstraat zn 01/12/2021 30/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Ophoging van een terrein.
OMV_2021134665 Eernegemse Supermarkt BVBA Aartrijkestraat 122-124 08/12/2021 06/01/2022 stedenbouwkundige hanelingen/ingedeelde inrichting of activiteit/kleinhandel Bouwen van een supermarkt na slopen van de bestaande supermarkt.

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

stedenbouwkundige handelingenDossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2021068702 Eddy Coupé en Yolaine Maes Kortemarkstraat 20B 04/11/2021 04/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.
OMV_2021131367 Jonathan Vercruysse en Delphine Willaert Moerdijkstraat 65 04/11/2021 04/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Slopen en bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport en overdekt terras.
OMV_2021112018 Van Huele Invest Hector Ollevierstraat 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een eengezinswoning met carport en tuinberging (lot 8).
OMV_2021096528 Gemeente Ichtegem Statiebeekstraat 8+ 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Verbouwen van de pompentoren.
OMV_2021122388 Douwe De Bock en Laura Acke Julien Boedtslaan 1 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Verbouwen van een woning.
OMV_2021125062 Patrick Proot en Véronique Tanghe Klokkeputtenstraat 2 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Verbouwen van een berging.
OMV_2021083614 OBC BVBA Oude Bruggeweg 24 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bouwen van 5 ééngezinswoningen en aanleggen wegenis.
OMV_2021108107 Jürgen Lionel Rommelaere Zuidstraat 97 19/11/2021 19/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Bestaande constructie vervangen door carport, bergruimte en afdak.
OMV_2021145764 Monique Bergeman Moerdijkstraat 28 01/12/2021 31/12/2021 stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een ééngezinswoning.

Er geldt een beroepstermijn van 30 dagen na de aanplakking en een wachttermijn van 35 dagen om de vergunning te kunnen uitvoeren.

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2021162279 Simonne Decat Diksmuidebaan 49 04/11/2021 04/12/2021 Ingedeelde inrichting of activiteit Plaatsen van de bovengrondse gastank
OMV_2021165861 Bouwonderneming Hollevoet Martin Engelstraat 243 19/11/2021 19/12/2021 Ingedeelde inrichting of activiteit Bemaling
OMV_2021164648 Sofie Devooght Engelstraat 87 19/11/2021 19/12/2021 Ingedeelde inrichting of activiteit Bemaling
OMV_2021166452 Rembert Goemaere Fabriekweg 36 26/11/2021 26/12/2021 Ingedeelde inrichting of activiteit Stallen van 2 bestelwagens, 1 heftruck en 1 verreiker, 1 luchtcompressor, 16 elektrische toestellen, opslag van 100 m3 ruw hout en afgewerkte producten