Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. Hieronder verstaan we een aanvraag per brief, per fax, per e-mail, of die persoonlijk wordt overhandigd.

Alle aanvragen zijn steeds gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

De regelgeving is vastgelegd in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Voor algemene informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten, vragen in het kader van de openbaarheid van bestuur (inzage van bestuursdocumenten), enz. kun je steeds terecht bij het secretariaat.

Externe links

Naar top