Ongeadresseerd drukwerk & gelijkgestelde producten

De verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten leidt tot een overbodige grote verhoging van papierafval en tot bijkomende kosten voor de gemeente bij de papierophaling en/of verwerking ervan.

Het beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’ betekent dat de kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van schade voor rekening zijn van de vervuiler.

De gemeente Ichtegem heft daarom sinds 1 januari 2022 een gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.

Belastbaar feit

De gemeente heft voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 een belasting op elke verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten in brievenbussen en op de openbare weg op het grondgebied van de gemeente Ichtegem.

Belastingplichtige

Belastingplichtige is de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren.

Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig het belastingsreglement en niet gekend is op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever is opgetreden.

De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Berekening van de belasting

De belasting bedraagt:

 • € 0,02 per enkelbladig exemplaar (met een minimum van € 25 per verspreiding)
 • € 0,05 per meerbladig exemplaar (met een minimum van € 100 per verspreiding)
 • € 0,05 per exemplaar voor gelijkgestelde producten (met een minimum van € 100 per verspreiding)

Vrijstellingen

Vrijstelling van belasting wordt verleend:

 • Als het drukwerk uitgaat van openbare besturen, gemeentelijke adviesraden, erkende gemeentelijke verenigingen, vormings- en onderwijsinstellingen, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, jeugd en sportverenigingen of politieke partijen;
 • Als het drukwerk kadert in een gemeentelijke volksraadpleging, voor zover het verspreid wordt aan de gerechtigde deelnemers van de volksraadpleging overeenkomstig artikel 317 van het decreet over het lokaal bestuur tot uiterlijk de dag van de volksraadpleging;
 • Drukwerken die periodiek verschijnen en die een vast redactioneel gedeelte bevatten van minstens 30% van de bedrukte oppervlakte (voor onder meer gemeenteberichten, wachtdiensten en agenda's, notariële berichten, kleine aankondigingen van particulieren, politieke, sportieve en culturele informatie, en lokaal en regionaal streeknieuws verzorgd door journalistieke medewerkers);
 • Drukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. De vrijstelling geldt vanaf 30 dagen voor de werken dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is tot 60 dagen nadat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is. Het gebied en de periode waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde dienst;
 • De verspreiding van 2 folders bij het openen van een nieuwe zaak of bij heropening na overname, op voorwaarde dat de bedeling op voorhand aangegeven is en binnen de 6 maanden na opening van de nieuwe zaak;
 • Vrijstelling voor handelaars voor het aankondigen van opendeurdagen met een maximum van 2 maal per jaar;
 • Drukwerken waarvan de verspreiding maximaal 2 maal per kalenderjaar gebeurt (ongeacht het kalendersemester).

Belastbare periode

De belasting wordt geheven op semestriële basis, waarbij men rekening moet houden met de volgende bepalingen:

 • aanslagjaar: het kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december;
 • eerste semester: het semester dat loopt van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar;
 • tweede semester: het semester dat loopt van 1 juli tot en met 31 december van het kalenderjaar.

Aangifteplicht

De belastingplichtige is gehouden om voor onderstaande data aan het gemeentebestuur een aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen:

 •  eerste semester: vóór 15 juli van het aanslagjaar;
 •  tweede semester: vóór 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar.

De aangiften voor ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten kunnen per post (Gemeentebestuur Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem) of via e-mail drukwerk@ichtegem.be worden bezorgd.

De aangifte kan ook digitaal gebeuren via de aangifteformulieren die je onderaan deze pagina kan terug vinden.

Indien de aangifte niet tijdig of juist ingediend is, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt of waarvan zij redelijkerwijze mag uitgaan.

Bezwaar

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen zijn aanslag. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.

Deze indiening moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting om zijn standpunt uiteen te zetten, moet hij dat in zijn bezwaarschrift vragen.

Naar top