Oproep LEADER 2023-2027 projectfinanciering

Gepubliceerd op  dinsdag 19 dec 2023 om 09:46 uur

Hoe kunnen we van Noord-West-Vlaanderen een veerkrachtige regio maken, die kan inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, waar het goed is om te wonen en te ondernemen, in een sterke en gezonde omgeving? Op die vraag wil LEADER Noord-West-Vlaanderen 2023-2027 een antwoord bieden met ca 3,5 miljoen euro financiering voor concrete plattelandsprojecten. Naast onder meer lokale besturen, vzw’s en bedrijven, kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag indienen.

Welke gemeenten?

Het LEADER-gebied bestaat uit de gemeenten van de arrondissementen Brugge en Oostende. Omdat LEADER de focus legt op het platteland, worden centrumsteden Brugge en Oostende niet meegenomen, en worden in de 5 badplaatsen projecten die geen binding hebben met het platteland niet ondersteund. Wat overblijft, is een gebied met 15 gemeenten (47 dorpskernen) met gelijkaardige landelijke of randstedelijke eigenschappen.

Wie en wat is LEADER?

LEADER Noord-West-Vlaanderen 2023-2027 is één van de maatregelen binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die focust op steun aan plattelandsprojecten. Een Lokale ActieGroep (LAG) met vertegenwoordigers uit het Provinciebestuur, de gemeentebesturen, het middenveld (economische en sociale partners en verenigingen) en enkele geëngageerde burgers zetten daarvoor de krijtlijnen uit en beheren het programma

LEADER streeft naar een regio in balans, die rekening houdt met 3 thema’s:

1. Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en afzet, en valorisatie van biomassaresten:

 • lokale productie en producten en voedselstrategieën staan centraal
 • er wordt ingezet op landbouwverbreding
 • stimuleren van innovaties in de landbouw en regeneratieve samenwerkingslandbouw
 • reststromen en biomassa worden gevaloriseerd
 • we zetten in op welzijn van de landbouwer en een positief imago van de landbouw.

2. Leefbare en levendige dorpen:

 • onze dorpen zijn ondernemend, en hebben toegankelijke en bereikbare dienstverlening en voorzieningen
 • sociale cohesie – met aandacht voor álle bewoners – is de leidraad
 • we streven naar een kwalitatieve leef-, woon- en werkomgeving die ingebed is in het landschap
 • we (her)waarderen beeldbepalende gebouwen en erfgoed en creëren kwaliteitsvolle en multifunctionele ruimte die ook ontmoeting mogelijk maakt
 • mobiliteitsoplossingen verbinden de dorpen
 • de dorpen zijn op een duurzame manier energetisch en energiek.

3. Biodiversiteit en landschapskwaliteit:

 • we streven naar een kwalitatief landschap vol eigenheid
 • het landschap is waterdragend
 • de bodem is een gezonde bron van leven
 • de symboolsoorten van planten en dieren zijn echte dragers van biodiversiteit.

Binnen deze 3 hoofdthema’s en de respectievelijke subdoelstellingen kunnen aanvragen voor projecten worden ingediend.

Basisprincipes voor een projectaanvraag

Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten de aangevraagde projecten aan een aantal basisprincipes voldoen. Zo wordt er onder meer ingezet op:

 • Innovatie: projecten moeten vernieuwend, toekomstgericht, patroondoorbrekend en onderscheidend zijn.
 • Gebiedsgerichtheid: de aanvraag moet een meerwaarde betekenen voor deze regio
 • Samenwerking en netwerken: het project is het resultaat van of streeft naar samenwerking, liefst over de grenzen van sectoren heen
 • Bottom-up: projecten moeten zoveel mogelijk door of in samenwerking met de basis tot stand komen.

Over deze en de andere basisprincipes lees je meer in de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 (zie verder).

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Diverse promotoren kunnen een aanvraag doen voor LEADER-steun:

 • Natuurlijke personen
 • Vennootschappen (ook coöperatieve)
 • Vzw’s
 • Feitelijke verenigingen
 • Stichtingen
 • Lokale overheden en hun verzelfstandigde agentschappen en autonome bedrijven.

Voor bepaalde promotoren en/of soorten projecten zijn bijkomende voorwaarden van toepassing.

Hoeveel steun kan je krijgen?

Afhankelijk van het soort project bedraagt de LEADER-steun 50 of 65 procent van de totale projectkost. In totaal kan men voor een project tot 195.000 euro steun ontvangen. Maar er zijn ook microprojecten mogelijk (met een totale projectkost van 12.000 euro) die 65 procent of (maximaal) 7.800 euro LEADER-steun kunnen ontvangen. Belangrijk: voor alle projecten kan de LEADER-steun zowel gaan naar investeringen als naar werkingskosten.

Van vaag idee tot superproject

Een project uitwerken vraagt wel wat werk. Daarom vragen we om ruim vóór de afsluitdatum van de projectoproep contact op te nemen met het LEADER-secretariaat om het idee (of de ideeën)  kort te ‘pitchen’. Zo weet de potentiële promotor onmiddellijk of het past binnen deze oproep en kans maakt op financiering. De medewerkers kunnen ook tips geven om het idee verder uit te werken en nog sterker te maken, zodat men daarna een onderbouwde officiële aanvraag kan indienen.

Timing + hoe indienen?

Het LEADER programma Noord-West-Vlaanderen loopt tot 2027. Dit wil zeggen dat in 2027 de laatste projectaanvragen kunnen worden ingediend. Projecten kunnen wel worden uitgevoerd tot midden 2029.

Tijdens de projectperiode worden jaarlijks minstens 1 (najaar) en maximaal 2 (najaar + voorjaar) projectoproepen gelanceerd. Die worden telkens 3 maanden voor de indieningsdatum van 1 april en 1 oktober opengesteld.

De eerste projectoproep loopt van 01/01/2024 tot en met 29/03/2024.

Een project indienen kan via het plattelandsloket van de VLM vlm.be/platteland – doorklikken naar ‘Plattelandsloket’.

Waarom een project indienen?

“LEADER-projecten zijn kleinschalige plattelandsprojecten die een wereld van verschil maken voor de mensen in de buurt en in de regio, en dit zowel op economisch, landbouw-, cultureel als landschappelijk vlak. Bovendien helpt het LEADER-secretariaat je om je ideeën gefinancierd te krijgen.”

Meer info via www.west-vlaanderen.be/leader en www.vlm.be/leader

of neem contact op met het LEADER-secretariaat via: leadernwvl@west-vlaanderen.be of 0499 56 59 23

Downloads

Naar top