Milieuraad

Voorzitter: Jan Vandecavey

Secretaris: milieuambtenaar

Afsprakennota

Artikel 1

Deze afsprakennota omvat de verbintenissen die de milieuraad van de gemeente Ichtegem en het gemeentebestuur aangaan opdat de milieuraad zijn bevoegdheden kan uitoefenen conform zijn statuten.

Deze afsprakennota is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de milieuraad en door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor alle eventuele latere wijzigingen.

Advisering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid

Artikel 2

De gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zullen de milieuraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen voor de definitieve besluitvorming de milieuraad om advies zullen vragen over alle natuur- en milieudossiers.

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd met betrekking tot:

- het ontwerp van het Milieubeleidsplan en Milieujaarprogramma;

- de uitvoering die de gemeente geeft aan de Samenwerkingsovereenkomst;

- de begroting en de begrotingswijzigingen voor leefmilieu;

- het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan.

Artikel 3

De milieuraad heeft het recht om over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er milieubelangen in het geding zijn op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Adviesprocedure

Artikel 4

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. De adviesvraag omvat volgende gegevens:

- een duidelijke omschrijving van de vraag;

- opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de gemeente moet rekening houden;

- een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies.

Artikel 5

Het gemeentebestuur zal de milieuraad steeds minimaal een termijn van één maand geven, te rekenen vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag bij de milieuraad.

Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd en in samenspraak met de milieuraad inkorten. In onderlinge afspraak kan deze termijn ook verlengd worden.

Artikel 6

De milieuraad bezorgt de adviezen schriftelijk aan het gemeentebestuur. Dit advies maakt steeds deel uit van het dossier. Elk advies omvat volgende gegevens:

- een standpuntbepaling of herformulering;

- een omstandige motivering van het advies;

- eventuele afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.

Artikel 7

De gemeente brengt de milieuraad binnen de drie maanden na aflevering van het schriftelijk advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden.

Indien het advies maar gedeeltelijk of helemaal niet werd gevolgd, dient dit gemotiveerd te worden naar de milieuraad toe.

Ondersteuning van de milieuraad

Artikel 8

Om de adviesfunctie van de milieuraad mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur de agenda en de verslagen van de gemeenteraad ter inzage leggen van de milieuraadsleden op de milieudienst.

Artikel 9

Wanneer het gemeentebestuur de milieuraad om advies vraagt, zal het bestuur bij de adviesaanvraag alle nodige informatie toevoegen. Tevens hebben de milieuraadsleden inzagerecht in de documenten en dossiers die betrekking hebben op het te adviseren dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

Artikel 10

Wanneer de milieuraad op eigen initiatief advies wenst uit te brengen, kan de raad steeds informatie opvragen aan het gemeentebestuur. Het bestuur stelt deze informatie dan ter beschikking, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de milieuraad worden binnen de tien dagen beantwoord door de gevraagde informatie over te maken of door, indien er wettelijke bezwaren zijn, deze wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.

Artikel 11

Het gemeentebestuur ondersteunt de milieuraad financieel en voorziet minimale werkingsmiddelen. Het gemeentebestuur stelt tevens een vergaderlokaal ter beschikking.

Artikel 12

De gemeente voorziet, in de mate van het mogelijke en indien wenselijk, in vorming van de milieuraadsleden.

Artikel 13

De gemeente stelt de milieu-ambtenaar ter beschikking van de milieuraad. Deze ambtenaar woont de vergaderingen van de milieuraad, van het Dagelijks bestuur en van eventuele werkgroepen bij.

Openbaarheid van de werkzaamheden van de milieuraad

Artikel 14

De verslagen en de adviezen van de milieuraad zullen ter inzage worden gelegd van het publiek na een Algemene Vergadering op de gemeentelijke milieudienst.

Wijziging van de afsprakennota

Artikel 15

De Algemene Vergadering van de milieuraad en de gemeenteraad kunnen in onderling overleg de afsprakennota wijzigen.