Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO is een officiële adviesraad inzake ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Sinds het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is elke gemeente er toe gehouden een dergelijke adviesraad op te richten en de leden hiervan te benoemen.

Permanent secretariaat van de GECORO
Stationsstraat 1 (dienst Omgeving)
8480 Ichtegem
051 59 11 38
059 34 11 20
ruimtelijkeordening@ichtegem.be

Samenstelling

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de (her-)samenstelling van een nieuwe GECORO. In zitting van 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad de algemene samenstelling van deze commissie vastgelegd.

De GECORO bestaat uit 12 stemgerechtigde leden en een vaste secretaris.

Stemgerechtigde leden
- 4 (vier) deskundigen, voorzitter inbegrepen
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'landbouw'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'werknemers'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'handelaars'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'werkgevers'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'milieu- en natuurverenigingen'

De gemeenteraad heeft in zitting van 3 september 2020 de leden van de GECORO benoemd.

Voorzitter: Ingrid Tas, deskundige

Secretaris: Marie-Laura Vandekerkhove

De vertegenwoordigers van de politieke fracties worden, zonder stemrecht, uitgenodigd tot de vergaderingen van de GECORO.

Takenpakket

De gecoro speelt een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Vanaf de aanvang van het planningsproces is de commissie één van de belangrijkste gesprekspartners van het bestuur. Daarnaast dient de gecoro, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (‘codex’), op volgende tijdstippen (verplicht) betrokken te worden bij de procedure:

  • het formuleren van een advies ten aanzien van het voorontwerp (facultatief);
  • het formuleren van een advies vóór de voorlopige vaststelling;
  • het bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, en het uitbrengen van een gemotiveerd advies.

De ‘codex’ regelt verder dat de gecoro taken te vervullen heeft bij:

  • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (het adviseren van het voorontwerp, het bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad);
  • de opmaak van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (het adviseren van het ontwerp aan de gemeenteraad);
  • de behandeling van aanvragen tot planologisch attest (bundelen en coördineren van adviezen en bezwaren, het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het schepencollege);
  • en het uitbrengen van een advies bij de lopende planprocessen op hogere beleidsniveaus (het niveau van de provincie en Vlaanderen).

Hierbij aansluitend kan de gecoro ook om advies gevraagd worden met betrekking tot alle aangelegenheden inzake ruimtelijke ordening in de gemeente:

  • door de gemeenteraad;
  • door het schepencollege;
  • en door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Tot slot kan de gecoro op eigen initiatief, en binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid, opmerkingen en voorstellen formuleren.

Het advies van de gecoro is NIET bindend voor de overheid!

Downloads

Naar top