Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO is een officiële adviesraad inzake ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Sinds het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is elke gemeente er toe gehouden een dergelijke adviesraad op te richten en de leden hiervan te benoemen.

Permanent secretariaat van de GECORO
Dokter Bruwierplein 1 (bureel 9)
8480 Ichtegem
051 59 11 39
051 58 09 93
ruimtelijkeordening@ichtegem.be

Samenstelling

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de (her-)samenstelling van een nieuwe gecoro. In zitting van 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad de algemene samenstelling van deze commissie vastgelegd.

De gecoro bestaat uit 12 stemgerechtigde leden en een vaste secretaris.

Stemgerechtigde leden
- 4 (vier) deskundigen, voorzitter inbegrepen
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'landbouw'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'werknemers'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'middenstand'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'werkgevers'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'milieuverenigingen'

De nieuwe gecoro kan pas aantreden nadat de bestendige deputatie de benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2013 de leden van de gecoro benoemd (wijz. dd. 11/02/2014). De deputatie van de provincie heeft deze gemeenteraadsbeslissing houdende de benoeming van de leden van de gecoro op 8 augustus 2013 goedgekeurd (wijz. dd. 27/03/2014).

Voorzitter: Hugo Handsaeme, deskundige

Secretaris: Erwin Mares

De vertegenwoordigers van de politieke fracties worden, zonder stemrecht, uitgenodigd tot de vergaderingen van de gecoro.