Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hoe zal Ichtegem er in de toekomst uitzien? Hoe maakt het bestuur het wonen en leven in Ichtegem aangenamer en het verkeer veiliger? Hoe is het waardevolle landschap beschermd en waar zijn er recreatiemogelijkheden voorzien? Kortom, waar is er plaats voor wat?

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ichtegem werd bij besluit van 4 augustus 2011 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 5 mei 2011 van de gemeenteraad van Ichtegem.

Het structuurplan treedt in werking 14 dagen na publicatie van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad heeft plaatsgevonden op donderdag 18 augustus 2011.

Overeenkomstig de geldende regelgeving liggen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit ter inzage in het administratief centrum Eernegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Een structuurplan bestaat uit kaarten en tekst die samen de ruimtelijke toekomst van de gemeente schetsen. Op de kaarten zal je tevergeefs zoeken naar specifieke percelen of nieuwe bestemmingen van gronden. Het zijn ruwe tekeningen die de idee├źn en de visie uit de tekst illustreren.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

  • Informatief gedeelte: Dit is de terreinverkenning. Hoe is de toestand nu? Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten? Welke ontwikkelingen mogen we in de toekomst verwachten?
  • Richtinggevend gedeelte: Uitgaande van de bestaande toestand vragen we ons af wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn op het grondgebied van onze gemeente. Ook de algemene acties en maatregelen zijn in dit deel uitgewerkt.
  • Bindend gedeelte: Dit deel bevat de acties en maatregelen die de gemeente prioritair zal uitvoeren in de periode tot 2012.

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden:

  • Tekstbundel van de goedgekeurde versie.
  • Goedkeuringsbesluit.
  • Kaartenbundel.

Downloads

Naar top