Geluidsnormen

Op 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen in heel Vlaanderen in werking getreden.

Deze normen zijn van toepassing op alle publiek toegankelijke plaatsen/evenementen waar er elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Dus ook in uw uitbating!

Nieuw is dat er gewerkt wordt met verschillende ‘plafonds’. Zo kunt u als organisator of uitbater aangeven wat u als bovengrens wil hanteren, op maat van uw situatie. Echter, hoe hoger uw geluidsvolume is, hoe meer flankerende maatregelen (aanbieden oordopjes e.d…) u dient te nemen.

Als organisator/uitbater maakt u een keuze tussen 3 categorieën, afhankelijk van uw situatie.

Categorie 1 gaat tot een maximaal geluidsniveau van 85dB(A).

Deze categorie is vooral bedoeld voor een ‘stil’ jeugdhuis of café of andere, waar er enkel achtergrondmuziek wordt gespeeld. Als u deze categorie verkiest, moet u niets doen. 85 dB(A)LAeq,15min. wil zeggen dat u geen fuiven, concerten of deejayavonden organiseert. Uitzonderingen hierop kunnen worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en schepenen, zie hieronder.

Wat moet ik aanvragen?

Wie beneden de 85 db(A) LAeq,15min blijft, hoeft dit enkel te melden en een uitzondering aanvragen bij het college van Burgemeester en schepenen bij het organiseren van een activiteit.

Categorie 2 gaat tot een maximaal geluidsniveau van 95dB(A), waarbij meten verplicht is maar registeren niet.

Bijvoorbeeld muziekcafés vallen onder categorie 2 en moeten eenmalig een melding doen bij het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbating valt dan onder de bepalingen van VLAREM, meldingsklasse 3. Een akoestisch onderzoek is in principe niet nodig. Een meettoestel of een geluidsbegrenzer is wel nodig, want u bent verplicht om gedurende uw volledige activiteit het geluid te meten, zowel voor elektronisch versterkte muziek als achtergrondgeluid. Wie liever niet meet, kan ook kiezen voor het installeren van een geluidsbegrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt. Uitzonderingen zijn ook mogelijk via het formulier.

Wat moet ik aanvragen?

Wie op dezelfde plaats muziekactiviteiten organiseert tussen de 85 db(A) L Aeq,15min en de 95 db(A) L Aeq,15min moet een melding bij het college van burgemeester en schepenen indienen. (Vlarem: ingedeelde inrichting klasse 3). Dit doe je via het evenementenloket.

Welke bijkomende maatregelen moet ik nemen?

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Dit wil zeggen het apparaat voldoet aan de eisen van de ‘klasse 2’ (dat is een bepaalde productnormering volgens internationale normen)
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Voor categorie 3 geldt een maximaal geluidsniveau van 100dB(A), ter hoogte van de mengtafel gemeten over een periode van 1 uur.

Deze categorie is bedoeld voor inrichtingen die op permanente basis fuiven of concerten organiseren.

Welke bijkomende maatregelen moet ik nemen?

 • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Dit wil zeggen het apparaat voldoet aan de eisen van de ‘klasse 2’ (dat is een bepaalde productnormering volgens internationale normen).
 • U registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan nagekeken worden welke geluidsvolumes er op welk ogenblik geproduceerd zijn. U houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij.
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • U stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

Mogelijke uitzonderingen per categorie

In categorie 1

Indien u voor categorie 1 zou kiezen zijn er uitzonderingen mogelijk:

Het college van burgemeester en schepenen kan in een aantal gevallen voor deze muziekactiviteiten een maximaal geluidsniveau = 95 dB(A) LAeq,15min (=categorie 2) of = 100 dB(A) LAeq,60min (=categorie 3) toelaten.

Dit kan:

 • maximaal 12 keer per jaar en
 • maximaal 2 keer per maand en
 • het totaal aantal dagen mag maximaal 24 kalenderdagen zijn

In categorie 2

Het college van burgemeester en schepenen kan in een aantal gevallen voor deze muziekactiviteiten een maximaal geluidsniveau = 100 dB(A) LAeq,60min (= categorie 3) toelaten:

Korte muziekactiviteiten (bijvoorbeeld een concert) die:

 • maximaal 3 uur duren en
 • doorgaan tussen 12u ’s middags en 24u ’s nachts en
 • gedurende één periode per dag

Bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een fuif) die:

 • langer dan 3 uur duren en
 • maximaal 12 keer per jaar en
 • maximaal 2 keer per maand en
 • totaal aantal dagen mag maximaal 24 kalenderdagen zijn.

En wat met een activiteit in openlucht?

Indien uw activiteit buiten plaatsvindt, valt u automatisch in categorie 1 (= 85 dB(A) LAeq,15min gemeten op de plaats waar de bezoekers van jouw activiteit zich bevinden).

De organisatie kan wel een uitzondering vragen aan het College van Burgemeester en schepenen om in categorie 2 of 3 te vallen. Het College kan daarnaast ook strengere normen opleggen voor geluidsniveau in de omgeving van de activiteit.

Geluidsmetingen op uw activiteit

De gemeente Ichtegem onderzoekt momenteel de mogelijkheden om geluidsmeters aan te kopen, die ter beschikking kunnen worden gesteld van organisatoren. Deze meters, volledig conform met de nieuwe wetgeving, zullen worden aangekocht samen met andere steden, gemeentes en jeugdhuizen, om de prijs te drukken. Meer nieuws hierover binnenkort.

Afhankelijk van uw categorie (of de uitzondering waarin u thuishoort bij een bepaalde activiteit), bent u als organisatie verantwoordelijk voor het meten van het geluidsniveau tijdens uw activiteit. Op deze manier controleert u zelf of u binnen het wettelijke geluidsniveau aan het werken bent.

De wetgeving zegt dat u steeds een representatieve meetplaats dient te gebruiken hiervoor. Dit wil zeggen dat u best niet gaat meten vlakbij de geluidsbron of tegen het plafond (geluidreflectie mogelijk). Logischer is om centraal te meten, naar de geluidsinstallatie toe, op 1,5 tot 2 meter hoogte (bij concerten – aan de mengtafel).

Controle

Het niet respecteren van de geluidsniveaus valt onder de milieumisdrijven en kan dus aanzien worden als een milieu-inbreuk. Op uw activiteit kan er een controle worden gedaan door een bevoegde ambtenaar of politieagent, die het geluidsniveau kan nagaan e.d. Als er inbreuken worden vastgesteld, kan u strafrechtelijk of administratief vervolgd worden.

Organisator vs. uitbater

Bent u een uitbater? Dan moet u zorgen dat je in regel bent met de juiste vergunning.

Opgelet, u bent als uitbater verantwoordelijk voor het aanvragen van een milieuvergunning (categorie 3) of een melding (categorie 2) bij het college van burgemeester en schepenen (zie hierboven).

Bent u organisator? Dan moet u zorgen dat u zich informeert bij de uitbater onder welke categorie zijn inrichting valt. Als u als organisator een uitzondering nodig hebt, moet u dit zelf aanvragen bij het college!

Wist je dat..

 • een vermeerdering van 3dB eigenlijk een verdubbeling is van het geluid?
 • oordopjes dragen helpt tegen gehoorschade?
 • de ‘piep’ in uw oor na een avondje uit, wijst op een overbelasting van het oor?
 • hoe harder het geluid, hoe sneller u gehoorschade kan oplopen?
 • bepaalde mensen gevoeliger zijn voor harde geluiden dan anderen?

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid die aangeeft hoe sterk (‘hard’) geluid is. Ze is afgeleid van de decibel (dB), maar deze eenheid is aangepast aan de eigenschappen van het menselijke oor. Lage tonen worden door het menselijke oor als ‘zachter’ waargenomen. Hoge geluiden ervaren mensenoren dan weer als luider.

Geluidsmetingen in dB(A) houden dan ook rekening met deze eigenschappen van het menselijke oor. Er zijn naast metingen in de A weging ook metingen in B, C of D, maar deze zijn niet van toepassing in de nieuwe normen.

Wat betekent LAeq,15min en LAeq,60min ?

Dit staat voor het equivalent geluidsdrukniveau. De ‘L’ staat voor het geluidsdrukniveau (hoe ‘luid’ of hoe ‘stil’ is het geluid), die gemeten wordt in de ‘A-weging’ (zie andere kader). Het equivalent betekent dat de metingen kunnen gebeuren over een kwartier tijd, of over een uur tijd. Dit omdat tijdens optredens of fuiven zachtere passages afgewisseld worden met stevigere passages. Om een goed beeld te krijgen van het geheel wordt er dus een gemiddelde gemaakt, over een bepaalde tijdsspanne.

Naar top