GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sinds 1 juli 2021 is in elke gemeente van de politiezone KOUTER (Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Oudenburg & Torhout) éénzelfde GAS-reglement van toepassing.

Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat eigenlijk om afspraken die we maken om het in jouw buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Veel storende vormen van kleine overlast werden in praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Wat zijn de sancties?

Er zijn 4 soorten sancties:

 • een administratieve geldboete (max. 350 euro)
 • een gemeenschapsdienst (max. 30 uur)
 • een bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen
 • een schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

Op wie is GAS van toepassing?

Gemeentelijke administratieve boetes kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen,…). Op minderjarige overtreders is GAS niet van toepassing.

Welke overtredingen?

Het gaat voornamelijk om inbreuken op het eengemaakt politiereglement, zoals:

 • sluikstorten en zwerfvuil (blikjes, papiertjes, peuken,…)
 • onderhoud en reinheid van het openbaar domein
  • ruimen van sneeuw op het trottoir
  • verplichting te reinigen na bevuilen
 • wildplassen - ontlasten
 • onderhoud van bomen en beplantingen
  • takken over rijweg; over trottoir
  • buiten perceelsgrens op openbaar domein
  • bedekken van verkeerstekens / straatnaamborden / huisnummers / openbare verlichting
  • belemmeren van het zicht op kruispunten en in bochten / belemmeren verkeersveiligheid
 • loslopende dieren
 • plicht te voorkomen dat dieren ontsnappen
 • uitwerpselen van dieren - verplichting op te ruimen
 • lawaaihinder door dieren - hanen, honden, ganzen, …
 • lawaaihinder in het algemeen (nachtlawaai, vuurwerk, vogelschrikkanonnen)
  • niet storend geluid, elk moment van de dag
   • geluid van landbouwwerktuigen bij landbouwactiviteiten
   • werken aan openbare weg en nutsvoorzieningen mits toegelaten
   • werken bij hoogdringendheid ter bescherming van personen of voorkomen van rampen
   • geluid afkomstig van vergunde manifestatie of evenement mits naleving voorwaarden
  • niet storend geluid, elke dag tussen 07:00 uur en 22:00 uur:
   • geluid van spelende kinderen
   • werken aan private eigendommen (bv gras maaien)
  • vuurwerk, voetzoekers,… enkel toegelaten mits toelating van de gemeente
  • vogelschriktoestellen
   • enkel toegelaten van 07:00 tot 22:00 uur
   • opgesteld minstens 200 m verwijderd van bewoond gebouw
  • inname van het openbaar domein
  • aanplakking en andere vormen van tijdelijke publiciteit
  • parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
  • beperking van het langdurig parkeren
   • parkeerplaatsen met vermelding van tijdsaanduiding (bv. 10 min)
   • defecte voertuigen en aanhangwagens > 24 uur op openbare weg
   • voertuigen MTM >7,5T langer dan 8 uur binnen bebouwde kom parkeren
   • reclamevoertuigen > 3 uur laten parkeren
  • inbreuken inzake voorbehouden parkeerplaatsen 
   • parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
   • parkeerplaatsen voor bewoners en houders van een gemeentelijke parkeerkaart
  • overtreden van een plaatsverbod

Wie stelt de overtredingen vast?

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Als je dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat, wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering.

Wie bepaalt de boete?

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dit is een gemeentelijk ambtenaar die onafhankelijk kan oordelen aan de hand van het opgesteld verslag of er een geldboete volgt en hoe hoog die is.

Hoeveel bedraagt de boete?

Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro of 116 euro.

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.

Hoe verloopt de procedure?

Wordt een overtreding vastgesteld, dan wordt de sanctionerend ambtenaar hierover binnen een termijn van maximaal twee maanden ingelicht.

Kennisgeving

De overtreder wordt daarna op de hoogte gebracht van de vaststelling met een aangetekende brief die een kopie van het bestuurlijk verslag bevat. Het betreft hier enkel de kennisgeving.

Verweer

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen zijn verweermiddelen per aangetekende brief uiteen te zetten, of hij kan zijn verweermiddelen mondeling uiteenzetten bij de sanctionerend ambtenaar.  Overtreders die recht hebben op mondeling verweer worden in een brief hiertoe uitgenodigd (enkel indien de sanctie meer dan 70 euro bedraagt).

Beslissing en vereffening van de sanctie

Indien de overtreder akkoord gaat met de overtreding of indien hij niet over (geldige) verweermiddelen beschikt, hoeft hij verder niks te doen.

De beslissing wordt ter kennis van de betrokkenen gebracht door middel van een aangetekende brief, met vermelding van alle vereiste gegevens voor betaling. Dit gebeurt binnen een termijn van zes maanden nadat de overtreding plaatsvond.

Na ontvangst van de beslissing krijgt de overtreder een maand de tijd om de sanctie te betalen.

Bemiddeling

De bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de geldboete in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De bemiddelaar nodigt de overtreder en de benadeelde uit om samen rond de tafel te zitten. Tijdens dit bemiddelingsgesprek luistert de bemiddelaar naar het verhaal van de benadeelde en dat van de overtreder. Vervolgens wordt er samen gezocht naar een oplossing voor het conflict. Indien beide partijen een akkoord bereiken, wordt een overeenkomst opgesteld. Tot slot volgt de bemiddelaar de naleving of uitvoering van de overeenkomst op. Als die wordt uitgevoerd of nageleefd volgt er geen geldboete meer.

Voor wie? De sanctionerend ambtenaar bepaalt welk dossier in aanmerking komt voor bemiddeling: de overtreder van de verordening waarop de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing zijn, de benadeelde (individueel slachtoffer of de gemeente), eventueel andere betrokken personen (ouders, vertrouwenspersoon, tolk, etc.). De benadeelde kan zijn verhaal kwijt, krijgt antwoord op zijn vragen en kan herstel of vergoeding voor zowel morele als materiële schade krijgen. De overtreder kan zijn verantwoordelijkheid opnemen en krijgt de kans om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden.

Niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar?

Indien de overtreder niet akkoord gaat, met de beslissing en de opgelegde sanctie, kan hij binnen een termijn van een maand een verzoekschrift neerleggen bij de Politierechtbank (Kazernevest 3 te Brugge).

Wil je er meer informatie dan kan je het integrale GAS-reglement onderaan deze pagina nalezen!

Downloads

Reglementen en subsidies

Naar top