Ecologisch maaibeheer

Sinds kort beheert de gemeente enkele groenzones op een extensieve manier. Dit kadert in het natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord beheer dat de gemeente in de toekomst nog verder wil uitbreiden.

Door de wetgeving betreffende de reductie van pesticiden worden we verplicht de openbare ruimte op een meer milieuverantwoorde wijze te beheren. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een strikt verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Pesticiden zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu en zijn de grootste vijand van de honingbij die het de laatste jaren moeilijk heeft. Deze omschakeling is voor de groendienst een uitdaging en brengt op heel wat plaatsen een arbeidsintensiever beheer met zich mee (meer handmatig wieden, borstelen en branden van het onkruid op verharding, ...).

Extensief maaibeheer

Een van de maatregelen die we sinds kort in enkele zones toepassen is een aanpassing van het altijd intensief maaien. Intensief maaien betekent het gras wekelijks maaien/mulchen zodat het gras niet hoger komt dan 6 cm. Bij een extensief maaibeheer wordt er slechts 2 maal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Hiermee verschraalt de bodem wat nodig is om meer bloemen en bloeiende planten te krijgen wat interessanter is voor de honingbij. Veldbloemen hebben namelijk een schrale grond nodig. De zones waar een dergelijk beheer gebeurt zijn steeds weloverwogen en worden steeds gecombineerd met een intensiever beheer zodat er voldoende ruimte overblijft voor spelende kinderen en zodat de omwonenden er geen last van ondervinden.

Laat het zoemen met bloemen

Ook de provincie onderneemt diverse maatregelen om de honingbij vooruit te helpen onder de noemer 'Laat het zoemen met bloemen'. Een belangrijke oorzaak van bijensterfte is het gebruik van pesticiden, maar ook het gebrek aan bloemen is een niet te onderschatten factor. Mede daarom heeft de gemeente aandacht voor voldoende bloei in de groenzones. Heeft u een tuin of terras? U kunt zeker uw steentje bijdragen door het inzaaien van veldbloemen, het plaatsen van een insectenhotel, het extensief gaan beheren van een stukje gazon en het niet langer gebruiken van pesticiden.