Dokter Bruwierplein (Ichtegem) (in opmaak)

ontwerp RUP “Dokter Bruwierplein” (Ichtegem)

Het openbaar onderzoek loopt van 30 novemberĀ 2020 tot en met 29 januari 2021

Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Dokter Bruwierplein” (Ichtegem) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting vanĀ 12 november 2020. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één geheel.

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na goedkeuring een juridisch verordenende kracht.

  • het grafisch plan (bestemmingsplan)
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • de toelichtingsnota
  • de procesnota
  • het ontheffingsbesluit MER-plicht

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op gebied, waarop het ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing is.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen geraadpleegd worden op deze webpagina of ingekeken worden in het gemeentehuis van Ichtegem (Dokter Bruwierplein 1) bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Ichtegem, p/a Dokter Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De GECORO verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en bezorgt de gemeenteraad uiterlijk 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies. Op basis van het advies van de GECORO kan de gemeenteraad het plan ‘beperkt’ wijzigen.

Het plan dient definitief vastgesteld binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek (eventueel verlengbaar met 60 dagen op vraag van schepencollege). Na de definitieve vaststelling beschikt de deputatie en de Vlaamse Regering over een termijn van 45 dagen om dit besluit eventueel te schorsen. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie van het besluit tot definitieve vaststelling door de gemeenteraad.