Beslissing omtrent plan-MER-plicht: gemeentelijk RUP ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem)

Gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018 15.34 u.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 21 april 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, moeten de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd kunnen worden. Deze zijn te raadplegen aan/op:

  • het loket van de dienst ruimtelijke ordening, Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 in Ichtegem;
  • de website www.mervlaanderen.be => ‘dossierdatabank’ => dossiernummer: SCRPL17042;
  • via onderstaande bijlagen.