Bekendmaking - beslissing omtrent plan-MER-plicht: GEMEENTELIJK RUP “Veldwegel” (Eernegem)

Gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018 15.54 u.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 13 oktober 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd te kunnen worden.

De screeningsnota en de beslissing zijn te raadplegen aan/op:

  • het loket van de dienst ruimtelijke ordening, Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 te Ichtegem;
  • de website www.mervlaanderen.be=> ‘dossierdatabank’ => dossiernummer: SCRPL16301.
  • via onderstaande bijlagen.