Adviesraden

Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen.

De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s.

Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad moeten de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld worden. Dit moet gebeuren in de eerste zes maanden van de nieuwe legislatuur.

Hiervoor verschijnt een oproep in de BEIblijver.

Inspraak

De verschillende adviesraden zijn ook betrokken in de opmaak van de meerjarenbegroting. De raden kunnen hierover hun advies uitbrengen aan de gemeenteraad.