Aanvraag Belgische nationaliteit

Maak een afspraak

Als niet-Belg kunt u een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

We helpen u bij het samenstellen van uw dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van uw dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan u de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt uw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand u en verkrijgt u de Belgische nationaliteit.

Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kunt u in beroep gaan.

U kunt, nadat u de Belgische nationaliteit verwierf, gratis een afschrift van uw nationalteitsakte verkrijgen. Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvangt u automatisch enkele nationaliteitsattesten om bijvoobeeld een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Op het einde van het jaar worden alle afgewerkte nationaliteitsdossiers overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg. U kunt uit dit dossier voor eensluidend verklaarde documenten opvragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte.


Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend. Meer info vindt u op deze website.