Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • u hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen
 • de beschermde getuigen.

Referentieadres voor daklozen bij het Sociaal Huis

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het Sociaal Huis moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent dakloos.
 • U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • U doet een beroep op het Sociaal Huis voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet woont)
 • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Neem contact op met de gemeente waar u een referentieadres neemt voor de nodige documenten.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het Sociaal Huis

U dient een aanvraag in bij het Sociaal Huis van de gemeente waar u normaal verblijft. Het Sociaal Huis onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over uw aanvraag.

Als u een referentieadres bij het Sociaal Huis krijgt, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het Sociaal Huis.

U moet zich minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het Sociaal Huis.

Als u niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het Sociaal Huis uw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)