GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties

De gemeenteraad keurde in zitting van 5 juli 2018 het algemeen reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (het GAS-reglement) goed.

Nachtlawaai, rondslingerend afval, hondenpoep op het voetpad, een voertuig die het fietspad blokkeert,… Het zijn allemaal voorbeelden van vervelende situaties die de openbare orde verstoren en waarmee we zelf liever niet geconfronteerd worden. Deze "kleine" inbreuken blijven al te vaak ongestraft.

Met het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties kunnen we op een eenvoudige manier deze overlast aanpakken.

Wat?

Via gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kan de gemeente zelf bepaalde vormen van openbare overlast aanpakken zonder tussenkomst van de rechtbank.

Er zijn 4 soorten sancties:

 • een administratieve geldboete
 • gemeenschapsdienst (max. 30 uur)
 • bemiddelingsprocedure: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen
 • schorsing of intrekking van een vergunning of tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting

Welke overtredingen en wie stelt ze vast?

Het gaat voornamelijk om inbreuken op het algemeen politiereglement. Enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil en fout parkeren.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

Wie bepaalt de boete?

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente.

Deze oordeelt aan de hand van het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag of er een geldboete volgt en hoe hoog die is.

Hoeveel bedraagt de boete?

Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro of 116 euro.

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.

Hoe kan de veroordeelde overtreder zich verweren?

De overtreder heeft verschillende mogelijkheden om zich te verdedigen:

 • indienen van een verweerschrift
 • aanvragen van een mondeling verweer bij een geldboete > 70 euro
 • inzage van het dossier
 • beroep bij de politierechtbank

Belangrijkste hoofdstukken uit het GAS-reglement

 • Lawaaihinder
 • Stilstaan en parkeren
 • Wildplassen - ontlasten
 • Plaatsverbod
 • Loslopende dieren
 • Zwerfafval

In de infobrochure 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' vindt u een opsomming van de belangrijkste bepalingen. Ook het volledig GAS-reglement is hieronder raadpleegbaar.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via gas@ichtegem.be

Reglementen en subsidies